Get Adobe Flash player
Naslovna

Muzeološki aspekt

Polazište za formiranje infoirmacionog sistema muzejske delatnosti Srbije-MISS je neophodan model podataka koji se bazira na dokumentacijskoj i klasifikacijskoj usaglašenosti.Na taj način, model – projekat MISS predstavlja  dobru i čvrstu osnovu za dalji savremeniji rad u muzeološkoj delatnosti s obzirom da smo uspeli u potpunosti, da definišemo sve bitne elemente modela muzeološkog poslovanja i metodologije rada.

Osnovni preduslov za realizaciju projekta MISS je primena utvrđenih muzeoloških nacionalnih i međunarodnih standarda (UNESC-a, ICOM-a, CIDOC-a, MDA kao i preporuke Evropskog Saveta) a u skladu sa usvojenim rezolucijama, konvencijama o informatizaciji muzejske delatnosti.

Prednost ugrađenih međunarodnih muzeoloških standarda je upravo u tome, što sadrži u sebi težnju ka ujednačavanju i merenju dostignutog nivoa razvoja muzeja ne samo u jednoj sredini nego i na nivou republike, regiona pa sve do usklađivanja rada na međunarodnom nivou a što je nesumnjivo i naš krajnji cilj.

Jezgro MISS-a predstavlja baza podataka muzejskih zbirki kulturnih dobara muzeja Srbije, baza podataka nacionalne baštine.

Tekovine nacionalne kulture obavezuju da uspostavimo savremene dokumentacijske tokove čime stvaramo dragocen zbir informacija od izuzetne vrednosti pre svega za našu kulturu i nauku.Dužni smo, da  stvorimo iscrpnu dokumentaciju o kulturnim dobrima čiji sadržaj i čija vrednost dobijaju svoj pravi smisao tek kad se dobro prouče, upoznaju i dobro valorizuju. Dakle, naša je obaveza da muzej-čuvara kulturne baštine, integrišemo u društvenu okolinu kako bi upravo postao sredstvo komunikacije, društveno središte a samim tim preuzeo ulogu za demokratizaciju kulture.To znači, da sve društvene promene, savremene tokove tehnologije i naučna dostignuća, moraju biti zastupljena u našim muzejima, u srpskoj muzeologiji, čime se stvaraju uslovi za transformaciju muzeja,odnosno, za jasno definisanje funkcionisanja savremenog muzeja, njegova poruka, komunikativnost.

Nesumnjivo, savremen oblik funkcionisanja muzeja počiva na jedinstvenoj metodologiji stručne obrade, stvaranjem savremeno organizovane i stručno postavljene muzejske dokumentacije, korišćenje konzervatorsko-restauratorskih  savremenih metoda zaštite, otvorenost prema zahtevima korisnika, primena savremenih sistema pretraživanja, savremenih oblika komunikacije i uspostavljanje razmene podataka ne samo na nacionalnom nego svakako i na međunarodnom nivou.

Neda Jevremović