Get Adobe Flash player
Naslovna

Terminologija

Da  ne bi došlo do različitih tumačenja istih pojmova, u okviru programa Eternitas koriste se termini čije značenje je definisano na ovoj stranici.

Terminologija:

Mikrolokacija je lokacija na kojoj je predmet pronađen i kojoj pripada ili sa koje predmet vodi poreklo. Mikrolokacija je definisana nazivom, regionom, mestom, opštinom, lokalitetom i GPS koordinatama.

Datum nabavke muzejskog predmeta ili eksternog predmeta je datum na aktu stručnog tela. Svaki muzejski predmet i eksterni predmet koji se uvodi u sistem mora da ima akt stručnog tela.

Nalaz je prostorno i vremenski određen čin pronalaženja predmeta. Nalaz je definisan mikrolokacijom, datumom nalaza i opisom nalaza. Nalaz se evidentira u ulaznoj knjizi. Na jednoj mikrolokaciji može da se nađe više nalaza.

Lokalitet je definisan prostorni okvir koji objedinjuje mikrolokacije koje su povezane zajedničkim odrednicama. Odrednice mogu da budu kulturološke, geografske, geopolitičke i slično. Lokalitet je definisan nazivom i okvirom.

Primljen predmet  je predmet koji je primljen u muzejsku ustanovu i koji je upisan u Prijemnu knjigu. Predmet se odnosi na materijalno dobro koje se podvrgava proceduri obrade kulturnih dobara. Predmet može da bude primljen u cilju procene i obrade na nivou kulturnog dobra kao i za druge procese i evidencije (npr: davanje dozvole za izvoz). Posle prijema predmeta može da se izvrši: 
      - akvizicija
      - evidencija kao eksterni predmet (EP)  
      - vraćanje donosiocu.

Nabavljen predmet je primljen predmet, a koji se na osnovu akta stručnog tela evidentira u ulaznu knjigu muzeja.

Muzejski predmet (MP) je nabavljen predmet koji je razvrstan - inventarisan u zbirku muzeja.

Eksterni  predmet (EP) je primljen predmet čija obrada ostaje samo na nivou evidencije (predmeti van muzejskih institucija)

Evidentiran eksterni predmet (EP) je onaj predmet koji, odlukom stručnjaka ili  aktom stručnog tela se evidentira u evidencionu knjigu EP.

Inventarisani eksterni predmet (EP) je onaj evidentiran EP koji je razvrstan - inventarisan u eksternu zbirku.

Prijemna knjiga obuhvata evidenciju svih primljenih i vraćenih predmeta, odnosno, obuhvata evidenciju svih predmeta, koji ulaze u postupak obrade po proceduri evidencije kulturnih dobara, a koji su po bilo kom osnovu primljeni u muzej. Izuzetak se odnosi na predmete koji se  premestaju na neke druge privremene lokacije uz izdavanje reversa.

Delovodnik obuhvata evidenciju svih delovodnih celina (delovodnih akata).

Akt stručnog tela je dokument na osnovu kojeg se predmet nabavlja, ulazi u Ulaznu knjigu muzeja ili Knjigu eksternih  predmeta (EP). Akt stručnog tela definise odluku, datum nabavke predmeta, a obavezno se referencira na delovodni broj.

Ugovor je dokument na osnovu kojeg se nabavlja predmet. Nije obavezan za sve nabavke. Ako se evidentira, mora da postoji delovodni broj.

Ulazna knjiga obuhvata evidenciju predmeta koji su nabavljeni. Za evidenciju u ulaznoj knjizi potrebna je referenca na prijemnu knjigu i akt stručnog tela.

Evidenciona knjiga eksternih  predmeta (EP) obuhvata evidenciju predmeta koji postaju eksterni  predmeti (EP). Za evidenciju u knjizi EP potrebna je referenca na prijemnu knjigu i akt stručnog tela.

Inventarna knjiga obuhvata evidenciju nabavljenih predmeta  koji postaju muzejski predmeti. Za evidenciju u Inventarnoj knjizi potrebna je referenca na ulaznu knjigu kao i osnovni  standardizovani set podataka o nabavljenom predmetu nakon čega se vrši dalja naučno stručna obrada predmeta.

Inventarna knjiga eksternih muzejskih predmeta (EMP)  obuhvata evidenciju evidentiranih EMP u eksterne zbirke muzeja, koji postaju eksterni muzejski predmeti (EMP). Za evidenciju u Inventarnoj knjizi EMP potrebna je referenca na Ulaznu knjigu EMP. Da bi se predmet evidentirao u Inventarnu knjigu EMP, potreban je osnovni set podataka o evidentiranom EMP. Posle evidencije predmeta u inventarnoj knjizi EMP, kada predmet postaje eksterni muzejski predmet EMP, vrši se dalja naučno stručna obrada EMP.

Knjiga reversa obuhvata evidenciju svih primljenih predmeta, nabavljenih predmeta, muzejskih predmeta, evidentiranih EP i inventarisanih EP kojom se prati kretanje po osnovu izdavanja reversa. Knjiga reversa se referencira na Prijemnu knjigu ili Ulaznu knjigu ili Inventarsku knjigu, zavisno od vrste predemta. Svaki revers mora da ima rok vraćanja i novu privremenu lokaciju.  A svaki revers izdavanja – izlaza treba da ima revers vraćanja. Revers vraćanja se referencira na stavku reversa izdavanja.

Postupak inventarisanja muzejskog predmeta. Standardna procedura inventarisanja podrazumeva da predmet koji treba da postane muzeski predmet prođe kroz sledeće faze:

 • Evidencija u prijemnoj knjizi – predmet postaje primljeni predmet Otvaranje delovodnog broja
 • Donošenje akta stručnog tela
 • Evidencija ugovora o nabavci (po potrebi)
 • Evidencija u ulaznoj knjizi – primljeni predmet postaje nabavljen predmet
 • Evidencija u inventarskoj knjizi – nabavljen predmet postaje muzejski predmet
 • Ova procedura važi za sve vrste nabavki. 
   

Postupak inventarisanja eksternog muzejskog predmeta(EMP) Standardna procedura inventarisanja EMP podrazumeva da predmet koji treba da postane inventarisani EMP prođe kroz sledeće faze:

 • Evidencija u prijemnoj knjizi – predmet postaje primljeni predmet
 • Otvaranje delovodnog broja
 • Donošenje akta stručnog tela
 • Evidencija u Ulazna knjiga EMP – primljeni predmet postaje evidentiran EMP
 • Evidencija u inventarskoj knjizi  EMP – evidentiran EMP postaje inventarisan EMP
 • Ova procedura važi za sve vrste eksternih pokretnih kulturnih dobara koja se evidentiraju kao eksterni muzejski predmeti (EMP). 

 

Struktura oznake dokumenta dokument sa svojim stavovima se označava na sledeći jedinstven način:

 

 

00-000-000000-000-00000-000

 

00 – predstavlja dve poslednje cifre godine npr. dokument iz 2009. godine ima prve dve cifre 09

000 – Oznaka muzeja (definise administrator kataloga)

000000 – oznaka zbirke i podzbirke (ako se dokument odnosi na ceo muzej ovde su upisane cetiri nule) (definise administrator kataloga)

000 – oznaka vrste dokumenta (definise administrator kataloga)

00000 – oznaka (broj) dokumenta u okviru godine + muzej + zbirka + vrsta dokumenta. (programski je postavljen generator oznaka), sto znači da za svaku godinu, za svaki muzej za svaku zbirku za svaku vrstu dokumenta brojač počinje od 00001.

000 – oznaka rednog broja stava u okviru dokumenta. (programski je postavljen generator oznaka)

 

Na primer oznaka:

 

                                   09-010-000000-013-00027-002

 

Znači da je dokument iz 2009 godine

Pripada muzeju 010 – Narodni muzej u Beogradu

000000 - odnosi se na ceo Muzej -  ne pripada određenoj zbirci

Vrsta dokumenta je 013 - Prijem predmeta u muzej

Broj prijemnice je 00027

Redni broj stava u prijemnici je 002

 

Struktura oznake inventarskog broja muzejskog i EMP predmeta. Muzejski predmeti i eksterni muzejski predmeti se označavaju na sledeći način:

 

000-000000-00000-CCCCC

 

000 – Oznaka muzeja (definise administrator kataloga)

000000 – oznaka zbirke i podzbirke, ako ne postoji podzbirke poslednje dve cifre su 00  (definise administrator kataloga)

00000 – inventarski broj koji ima vodeće nule (definiše se kroz inventarsku knjigu)  

CCCCC   – broj specijalnog inventara koji je dopunjen sa _ do dužine 5 karaktera (definiše se kroz inventarsku knjigu)

 

Na primer oznaka:

 

                                   010-031000-00037-A____

 

Znači da je predmet iz narodnog muzeja u Beogradu

Pripada zbirci 31 – Domaće slikarstvo ....

Nije organizovana podzbirka

Inventarski broj je: 00037 odnosno 37

Broj specijalnog inventara je: A____ odnosno A